ปฏิกิริยาทางเคมีเป็นระบบที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง

การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้ในการทำนายคุณสมบัติของโมเลกุลแต่ละตัวทำให้นักวิจัยเลือกสารประกอบที่จะผลิตได้ง่ายขึ้นการผลิตนี้เรียกว่าการสังเคราะห์มักจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเนื่องจากมีเส้นทางการสังเคราะห์ที่เป็นไปได้มากมายในการผลิตโมเลกุลเป้าหมาย

เนื่องจากความสำเร็จของแต่ละปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัวจึงไม่สามารถทำได้แม้กระทั่งสำหรับนักเคมีที่มีประสบการณ์เพื่อคาดการณ์ว่าจะเกิดปฏิกิริยาหรือไม่และมันจะทำงานได้ดีเพียงใดปฏิกิริยาทางเคมีเป็นระบบที่ซับซ้อนอย่างยิ่งตรงกันข้ามกับการทำนายคุณสมบัติของสารเดี่ยวปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาของโมเลกุลหลายชนิดและเป็นปัญหาหลายมิติยิ่งไปกว่านั้นไม่มีกฎของเกมที่ชัดเจนซึ่งในกรณีของคอมพิวเตอร์หมากรุกที่ทันสมัยทำให้การพัฒนาโมเดล AI ง่ายขึ้น